نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مردی است می سراید خورشید در گلویش

مردی است می سراید خورشید در گلویش

محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه امروز ۷۹ ساله شد.

ادامهٔ «مردی است می سراید خورشید در گلویش»